Spunk.ee kasutamistingimused

Kasutajatel on võimalik avaldada endapoolseid kommentaare annetustele.

Spunk.ee toimetus ei toimeta kommentaare. Annetusele lisatud kommentaari eest vastutab autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.

Toimetus ei vastuta annetustele lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse, kuid võtab õiguse kustutada selliseid, millised ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.

Selleks on eelkõige kommentaarid ning postitused, millised:

  • on kirjutatud teise isiku nimel või tõenäoliselt seda on,
  • on solvavad kellegi isiku suhtes,
  • sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud,
  • õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele,
  • sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi.

Leia Spunk MTÜ garanteerib internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral.

Leia Spunk MTÜ jätab endale õiguse (teatades vähemalt kolm päeva ette) käesolevaid kasutamistingimusi muuta.

Kauplemiskeskkonna tingimused

Kauplemiskeskkond on Spunk.ee keskkond, mis aitab ära anda asju,millele omanik otstarvet ei leia.

Iga kasutaja võib avada vaid ühe kasutajakonto.

Kasutaja ei tohi levitada oma kasutajanime ning parooli ning peab tegema kõik endast sõltuva, et mitte võimaldada kolmandate isikute ligipääsu Kasutaja kontole.

Kohustuslik on esitada ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Keelatud on selliste andmete esitamine, millised on eksitavad või ebatäpsed, samuti peavad edastatavad tekstid, fotod ja andmed olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega.

Esitaja kinnitab käesolevate kasutamistingimustega nõustumisel, et tema poolt avaldatavad andmed:

  • ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;
  • ei sisalda pakkumisi selliste teenuste ja kaupade vahenduseks , milliste osutamine või müük ei ole kooskõlas õigusaktidega;
  • ei riku kolmandate isikute õigusi;
  • ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

Pooled sõlmivad tehinguid ilma Leia Spunk MTÜ sekkumiseta ning vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.

Leia Spunk MTÜ ei vastuta Kauplemiskeskkonna kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest nende esitajate poolt. Samuti ei vastuta Leia Spunk MTÜ Kauplemiskeskkonna kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel,teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.

Kuulutuse esitaja kohustub koheselt muutma või kustutama enda poolt sisestatud andmeid juhul, kui mõni tema poolt Kauplemiskeskonnas avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.

Leia Spunk MTÜl on õigus peatada, ajutiselt peita või kustutada kuulutused oma äranägemise järgi kuulutuse esitajaga eelnevalt konsulteerimata. Kuulutuse peatamise või kustututamise põhjust ei pea Leia Spunk MTÜ avaldama. Leia Spunk MTÜ peatab või kustutab kuulutusi eelkõige, kui on alust arvata, et kuulutus võib olla vastuolus õigusaktide või Spunk.ee keskkonna reeglitega. Samuti on korduvate kasutusreeglite rikkumiste korral õigus ilma etteteatamata reegleid rikkunud kasutaja blokeerida.

Leia Spunk MTÜl on õigus ühepoolselt piirata kasutaja edasine ligipääs enda kontole, kui kasutaja on rikkunud kasutamistingimusi.